Råd og Spørgsmål

Public ContentAnyone can view this post

1. Kære Venner - vær opmærksomme på kærlighedens og sandhedens tilskyndelser i jeres indre. Stol på dem som vejledning fra Gud, hvis Lys viser os vort mørke, og fører os til nyt liv.

2. Der er intet i dit liv, som ikke kommer Gud ved. Lad dig lede af Kristi ånd. Er du åben for Guds kærligheds helbredende kraft? Værn om dét af Gud i dig selv, så Hans kærlighed kan vokse i dig og lede dig. Lad andagt og dagligliv berige hinanden. Værdsæt din oplevelse af Gud, hvordan den end kommer til dig. Husk, at kristendom ikke er meninger, men en livsvej.

3. Prøver du at skabe plads til stille stunder, hvor du kan være åben for Helligånden? Vi har allesammen behov for at finde en vej ind i stilheden, som gør det muligt for os at uddybe vor oplevelse af det guddommelige og finde den indre kilde til vor styrke. Søg at opleve en indre stilhed, selv midt i hverdagens gøremål.Tilstræber du at gøre det til en vane for dig selv og andre at stole på Guds vejledning hver dag? Hold dig selv og dem i Lyset i visheden om, at alle er omfattet af Guds kærlighed.

4. Vennernes Religiøse Samfund har sine rødder i kristendommen og har altid fundet inspiration i Jesu liv og lære. Hvad betyder denne arv for din tro? Hvordan taler Jesus til os i dag? Følger du Jesu eksempel og viser kærlighed i gerning? Lærer hans liv dig noget om betydningen og konsekvensen af lydighed mod Gud? Hvordan ansporer og inspirerer hans forhold til Gud dig?

5. Tag dig tid til at sætte dig ind i andres oplevelser af Lyset. Husk betydningen af såvel Bibelen og kvækerlitteratur som al anden litteratur, der åbenbarer Guds veje. Lær af andre; kan du til gengæld give frit af det, du selv er nået frem til? Respektér andres erfaringer og meninger, men vær ikke bange for at fortælle, hvad du selv har opdaget og finder værdifuldt. Hav forståelse for, at anfægtelse og tvivl også kan føre til åndelig vækst og større erkendelse af det Lys, der er i os alle.

6. Samarbejder du med glæde med andre religiøse grupper om fælles mål? Vær trofast mod kvækererfaringen, men forsøg også at sætte dig ind i andre trossamfunds liv og vidnesbyrd, og knyt venskabsbånd med dem.

7. Vær opmærksom på, hvordan Guds ånd er med i hverdagens gøremål og oplevelser. Åndeligt lærer man noget hele livet igennem, og ofte sker det på overraskende måde. Der er inspiration at finde overalt omkring os: i naturens verden, i videnskab og kunst, i vort arbejde og vore venskaber, og i såvel vore sorger som vore glæder. Holder du sindet åbent for nyt lys, hvor det end måtte komme fra? Møder du nye idéer med omtanke?

8. Andagt udspringer af en bevidsthed om Gud. Vi kan holde andagt alene, men når vi forventningsfuldt og hengivent samles med andre, kan vi få en dybere oplevelse af Guds nærvær. Vi søger en fælles stilhed i vore andagsmøder, så alle kan mærke, hvordan Guds kærlighed bringer os sammen og vejleder os.

9. I andagtsmødet søger vi i ærbødighed samfund med Gud og er lydhøre over for Helligåndens tilskyndelser. Kom til andagtsmøde med hjerte og sind beredt. Overgiv jer selv og alle ydre ting, der optager jer, til Guds ledelse, så I kan føle det onde i jer svækkes og det gode styrkes.

10. Kom regelmæssigt til andagtsmøde, også når du er vred, nedtrykt, træt eller åndeligt uoplagt. Bed i stilheden om forbøn og støtte fra de andre andagtssøgende, og tag imod den. Prøv at acceptere, at det er i mødet med vort eget mørke, vi erkender lyset; så kan vi rumme såvel lidelse som taknemmelighed og glæde. Når bøn udspringer af hjerets dyb, kan den bringe hjælp og virke samlende som intet andet. Lad andagtsmødet give næring til hele dit liv.

11. Vær ærlig over for dig selv. Er der ubehagelige sandheder, du helst undgår? Tab ikke modet, når du indser din egen ufuldkommenhed. I andagten kan vi sammen blive forsikret om Guds kærlighed og finde styrke til at fortsætte med fornyet mod.

12. Lad flyvske og forstyrrende tanker, der gør dig adspredt og ukoncentreret under andagtsmødet, vige fredeligt for bevidstheden om Guds nærvær blandt os og i verden. Modtag andres forkyndelse med et mildt sind og i en kreativ ånd. Søg den dybere mening i budskabet i erkendelse af, at det måske ikke er Guds ord til dig selv, men godt kan være det for andre. Husk, at vi alle bærer en del af ansvaret for andagtsmødet, enten vor forkyndelse sker i stilhed eller gennem det talte ord.

13. Gå ikke ud fra, at du aldrig skal tale i andagtsmødet. Ærlig tro, udtrykt i få ord, kan bane vejen for fyldigere vidnesbyrd fra andre. Når du føler dig ledet til at tale, så vent tålmodigt på vished om, at tilskyndelsen er rigtig og tidspunktet det rette, men lad ikke følelsen af egen utilstrækkelighed holde dig tilbage. Bed om, at din forkyndelse må udspringe af dyb erfaring, og stol på, at ordene bliver givet til dig. Søg at tale højt og tydeligt, og vær følsom over for andres behov. Pas på ikke at tale forudsigeligt eller for tit, og kom ikke med tilføjelser til andres forkyndelse i andagtsmødet.

14. Holder I jeres forretningsmøder i andagtens ånd og i tillid til Guds ledelse? Husk på, at vi hverken søger afgørelser ved stemmeflertal eller ved almindelig enighed. Det er vores erfaring, at når vi tålmodigt venter på guddommelig vejledning, vil den rette vej blive tydelig, og vi vil blive ledet til en fælles beslutning.

15. Deltager du i Samfundets forretningsmøder så ofte, du kan? Er du så fortrolig med vort Samfunds måde at træffe beslutninger på, at du kan bidrage til en disciplineret gennemførelse af mødet? Sørger du for at sætte dig ind i eventuelle vanskelige spørgsmål, og forholder du dig til dem i en åben og kærlig ånd? Er du parat til at lade dine egne indsigter og personlige ønsker indgå på linie med eller vige for andres, mens mødet søger den rette vej fremad ? Støt mødet i bøn, hvis du er forhindret i at deltage.

16. Glæder du dig over den kulturelle, sproglige og religiøse mangfoldighed i Vennernes verdens- omspændende fællesskab? Søg at udvide din forståelse og at drage nytte af denne righoldige arv og det brede spektrum af åndelige indsigter.

17. Respekterer du dét af Gud i hvert enkelt menneske, selv om det kan give sig udtryk på uvant måde eller være svært at få øje på? Vi har alle vore egen oplevelse af Gud og må hver især finde vejen til at være tro mod den. Når andres ord virker mærkeligt eller foruroligende, så prøv at fornemme, hvor de kommer fra, og hvad der har givet andres liv næring. Lyt tålmodigt og søg den sandhed, andres meninger kan rumme for dig. Undgå sårende kritik og udfordrende sprogbrug. Lad ikke styrken i din egen overbevisning forlede dig til påstande, som er urimelige eller usande. Tænk på, at du selv kan tage fejl.

18. Hvordan kan vi som andagtsgruppe opbygge et fællesskab med accept og omsorg, hvor alle, også fremmede, kan føle sig velkomne? Søg at lære hinanden at kende i det, som er evigt. Bær over med hinandens svagheder og bed for hinanden. Når vi nænsomt og med indlevelse tager del i hinandens glæder og sorger i det daglige liv, rede til at yde hjælp og til at modtage den, kan vort Møde blive en kanal for Guds kærlighed og tilgivelse.

19. Glæd jer over børnene og de unge i jeres Møde og hold øjnene åbne for de gaver, de har med. Husk på, at Mødet som helhed har del i ansvaret for hvert barn, der er i dets varetægt. Tilstræb for børnene såvel som for jer selv den mest fuldkomne udvikling af de evner, Gus har giver jer, og søg den livets overflod, Jesus har stillet os i udsigt. Hvorledes deler I det dybeste i jeres tro med børnene samtidig med, at I lader dem udvikle sig frit, som Guds ånd vil lede dem? Opfordrer I dem til at dele deres opdagelser med jer? Er I rede til såvel at lære af dem som til at acceptere jeres ansvar over for dem?

20. Afsætter du tilstrækkelig tid til at dele din forståelse af andagt, gerning og forpligtelse over for Vennernes Samfunds vidnesbyrd med andre i Mødet, også nytilkomne? Giver du en rimelig del af dine penge til støtte for kvækerarbejde?

21. Værdsætter du dine venskaber, så de kan vokse i dybde, forståelse og gensidig respekt? I nære forhold kan vi såvel finde glæde som opleve smerte. Stor lykke eller stor sorg kan gøre os mere åbne for Åndens virke.

22. Respektér den store mangfoldighed, der hersker i vore liv og vore forhold til andre. Undgå at fælde forudindtagne domme over, hvordan andre lever deres liv. Fremelsker du den gensidige forståelses og tilgivelses ånd, der kræves af os som Jesu disciple? Husk, at hver eneste af os er enestående, dyrebar og barn af Gud.

23. Kvækere har altid anset indgåelse af ægteskab for et religiøst tilsagn snarere end en udelukkende verdslig kontrakt. Begge parter bør erklære deres vilje til med Guds hjælp at elske hinanden hele livet. Husk på, at lykken beror på forståelse og trofast kærlighed hos begge parter. Tænk på værdien af bøn, udholdenhed og humoristisk sans, når der melder sig vanskeligheder.

24. Børn og unge har behov for kærlighed og stabilitet. Gør vi alt, hvad vi kan, for at støtte og hjælpe de forældre eller andre, der har ansvaret for at give dem denne omsorg?

25. Ægteskabet eller et tilsvarende varigt partnerskab er rammen om et forhold, ikke en garanti for dets kvalitet. Hvis dit forhold til en partner er anspændt, så søg hjælp såvel til at forstå den andens synspunkt som til at udforske dine egne følelser, som kan være stærke og ødelæggende. Tag hensyn til eventuelle børns ønsker og følelser, og husk på deres stadige behov for kærlighed og tryghed. Søg Guds vejledning. Hvis I skal igennem en separation eller skilsmisse, så prøv trods vanskelighederne at opretholde en så indfølende kommunikation, at det praktisk kan ordnes med mindst mulig bitterhed.

26. Er du opmærksom på dine nærmestes individuelle evner og behov uden at glemme dig selv? Søg at gøre dit hjem til et sted, hvor der råder kærlig venskab og glæde, og hvor såvel beboere som gæster kan finde fred og nye kræfter ved Guds nærvær.

27. Prøv dristigt nye veje. Vælger du, når du kan, at gå i den retning, som giver de bedste muligheder for at bruge dine evner i Guds og dine medmenneskers tjeneste? Lad dit liv tale. Er du villig til i fællesskab med andre at søge klarhed, bede Gud om vejledning og give og modtage råd, når der skal træffes beslutninger?

28. Hvert livsafsnit byder på nye muligheder. Vær lydhør over for Guds vejledning, når du skal afgøre, hvornår det er på tide at påtage eller fralægge dig forpligtelser uden derved at føle unødig stolthed eller skyld. Påtag dig, hvad kærligheden forlanger af dig; det behøver ikke altid være travl aktivitet.

29. Gå alderdommen i møde med mod og håb. Træf så vidt muligt forberedelser i god tid, så der ikke lægges unødige byrder på andre. Selv om alderdommen kan betyde tiltagende svækkelse og ensomhed, kan den også bringe fred i sindet, afklarethed og visdom. Bed om, at der i dine sidste år må blive gjort mulighed for dig at modtage og genspejle Guds kærlighed på nye måder.

30. At acceptere døden som en kendsgerning giver os frihed til at leve i større kærlighed og sandhed. Giv dig tid til at sørge ved dødsfald. Omfat andre, der sørger, med din kærlighed.

31. Vi kaldes til at leve i det liv og den kraft, som fjerner årsagen til alle krige. Holder I fast ved vort vidnesbyrd om, at krig og krigsforberedelse er uforenelige med Kristi ånd? Stå fast i vort vidnesbyrd, selv når andre anvender eller forbereder sig til at begå voldshandlinger, og husk altid, at også de er Guds børn.

32. Søg - i Guds Lys - at overvinde de følelser, holdninger og fordomme, som kan skabe konflikter, og erkend dit behov for tilgivelse og nåde. Hvordan deltager du i arbejdet med forsoning mellem enkeltmennesker, grupper og nationer?

33. Er du opmærksom på, hvordan der herhjemme og i den øvrige verden diskrimineres mod mennesker, for eksempel på grund af deres tro ? Lad dine omgivelser vide, at alle har værdi som mennesker, også de, der bryder samfundets vedtægter eller love. Prøv at finde nye muligheder i det sociale og økonomiske liv. Søg at forstå årsagerne til uret, social uro og frygt. Arbejder du på at fremme udviklingen at et retfærdigt og hensynsfuldt samfund, som giver alle mulighed for at udvikle deres evner og lyst til at gøre noget for andre?

34. Husk på det ansvar, I som borgere har for, hvordan lokale, nationale og internationale forhold varetages. Vig ikke tilbage for at ofre tid og kræfter, hvor det kræves af jer.

35. Respektér landets love, men vær først og fremmest trofast mod Guds hensigt. Hvis du føler dig drevet af en stærk overbevisning til at bryde loven, så ransag din samvittighed dybt. Søg vejledning hos dit andagtsmøde og bed det støtte dig med bøn; dett vil give dig styrke til at følge den rette vej.

36. Støtter du dem, der handler efter et indre kald, selv om du ikke ville vælge deres fremgangsmåde? Kan du se bort fra dine egne ønsker og fordomme og i kvækerfællesskabet søge at finde Guds vilje for udførelsen af opgaven?

37. Er du ærlig og sandfærdig i ord og gerning? Er du helt redelig i forretningssager og over for mennesker og organisationer? Er du påpasselig og ansvarsbevidst i forvaltningen af betroede penge?

38. Er du rede til at være standhaftig, hvis der lægges pres på dig for at få dig til at slække på din hæderlighed? Vort ansvar over for Gud og vor næste medfører, at vi ikke altid kan tilslutte os samfunds-flertallets eller vore omgivelsers holdninger. Lad ikke ønsket om at være populær eller frygten for at være anderledes indvirke på dine beslutninger.

39. Overvej hvilke af de veje til lykken, vi ser omkring os, der fører til ægte glæde, og hvilke der kan være skadelige eller ødelæggende. Vær kritisk i dit valg af underholdning og kilder til oplysning. Modstå lysten til at skaffe dig ejendom eller indtægt ved uetisk investering, spekulation eller spil.

40. Tænk over den skade, som brug af tobak, alkohol og andre vanedannende gifte kan forvolde, og overvej, om du bør begrænse din brug af dem eller helt undgå dem. Husk, at enhver brug af alkohol eller andre rusgifte kan forringe dømmekraften og bringe såvel brugeren som andre i fare.

41. Stræb efter at leve enkelt. En enkel livsstil, der er valgt frivilligt, er en kilde til styrke. Lad dig ikke overtale til at købe, hvad du ikke har brug for eller råd til. Holder du dig orienteret om de virkninger, din levefod og levevis har på den globale økonomi og miljøet ?

42. Vi ejer ikke verden, og vi kan ikke disponere over dens rigdomme, som vi selv vil. Vis kærlig hensyn mod alle skabninger, og søg at bevare verdens skønhed og mangfoldighed. Arbejd på at sikre, at vor stadig større magt over naturen bruges ansvarsbevidst og med æresfrygt for livet. Glæd dig over herligheden i Guds fortsatte skaberværk.

Share